Adatvédelmi tájékoztató

 A pmskincare.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) működtető PM Special Skin Care Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1162 Budapest, Csömöri út 310., cégjegyzékszám: 01-09-418309, adószám: 32326729-2-42), a továbbiakban: adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info.tv.), az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Fentiekre tekintettel Adatkezelő az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a Weboldal felhasználói részére.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatkezelési tájékoztatót, valamint az Általános Szerződési Feltételek-et is, amely az alábbi linken érhető el: https://pmskincare.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 1. Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül:

PM Special Skin Care Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 1162 Budapest, Csömöri út 310.

Cégjegyzékszáma: 01-09-418309

Adószáma: 32326729-2-42

E-mail címe: info@pmskincare.hu

Telefonszáma: +36307256194 (hétköznap 10-17 óra között)

Adatkezelő mindenkori munkatársai szintén jogosultak a személyes adatok kezelésére munkakörük szerint.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató szempontjából adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által igénybe vett WEB tárhely-szolgáltató:

Adatfeldolgozó a Weboldal tárhelyszolgáltató:

A Weboldal tárhelyszolgáltató
adatai:

A Weboldal tárhelyszolgáltató adatai:

A tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu Kft.

Cégjegyzékszáma: 01-09-909968

Adószáma: 14571332-2-42

Székhely címe: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. ajtó

E-mail címe: support@tarhely.eu

Telefonos elérhetősége: +36-1-789-2-789

A Salonic.hu szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) weboldalba ágyazható, felhő alapú, Online időpontfoglaló rendszer.

A szolgáltatást nyújtó, adatkezelő cég a Salonic International Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”), mely a Szolgáltatást igénybe vevő felhasználó vonatkozásában adatfeldolgozónak is minősül.

Cégadatok:
Cégnév: Salonic International Kft.
Levelezési cím: 1116 Budapest, Barázda u. 42 4/419.
Telefonszám: +36 1 808 9165
Email: info@salonic.hu
Adószám: 27916379-2-41
Közösségi adószám: HU27916379
Cégjegyzékszám: 01 09 356924
Bankszámla vezető bank: K&H Bank
Bankszámlaszám: 10401055-50526970-74721007

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PM Special Skin Care Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Csömöri út 310) adatkezelő által a https://pmskincare.hu/ weboldal felhasználói adatbázisában tárolt – a szolgáltatások teljesítéséhez feltétlenül szükséges – személyes adatai átadásra kerülnek az Salonic.hu időpontfoglaló szolgáltató, mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

Az időpontfoglaló szolgáltató részére történő adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a foglalás visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (csalás-szűrés).

Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, valamint Adatkezelővel megbízási vagy vállalkozási álló egyéb személyek (pl. marketinges) adatfeldolgozónak minősülnek jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés vonatkozásában.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Jelen adatkezelési tájékoztató a pmskincare.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság elvének betartásával, valamint az integritás és bizalmas adatkezelés elveinek megfelelően kezeli, így pl. arra nem jogosult harmadik fél részére a személyes adatokat nem adja ki. Adatkezelőnek az elszámoltathatóság elve alapján képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A kezelt adatok köre:

 • ingyenes tartalom/szolgáltatás igénybevétele és direkt marketing/hírlevél regisztráció esetén e-mail cím, név,
 • megrendelés esetén e-mail cím, név, cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma
 • a Weboldal használata, a Weboldalon történő böngészés során az IP-cím
 • a fizetési szolgáltatók részére továbbításra kerülhetnek a Megrendelő online fizetéssel kapcsolatos adatai: neve és bankkártya adatai

Felhasználó, mint Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése, szolgáltatásnyújtás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációval, valamint a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

A regisztráció, illetve megrendelés időpontja és az IP-cím technikai célból rögzített adatok, valamint a böngészőazonosító karakterlánc is rögzítésre kerül a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Az érintettek köre: a pmskincare.hu weboldalon regisztrált/ megrendelést leadott, illetve ezt a Weboldalt használó valamennyi személy az általuk megadott személyes adatok, illetve az érintettek számítógépének IP-címek tekintetében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Ingyenes szolgáltatás igénybevétele esetén az e-mail cím, név, mint személyes adatok kezelésének ideje a Szolgáltató által Megrendelőnek megküldésre kerülő anyagok, illetve a Szolgáltatás teljesítésének időpontja.

Direkt marketing (DM)/hírlevél regisztráció/feliratkozás esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelhetők az erre a célra megadott személyes adatok (név, e-mail cím).

Megrendelés esetén e-mail cím, név, cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma, mint személyes adatok kezelésének ideje a Szolgáltató által megküldésre kerülő anyagok, illetve a Szolgáltatás teljesítésének időpontja.

Az IP-cím rögzítésére és tárolására vonatkozó határidők tekintetében a jelen Adatvédelmi Tájékoztató IV. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról című fejezetében rögzített rendelkezések irányadók.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés, így a direkt marketing (DM, hírlevél-feliratkozás) esetén amennyiben az Érintett adatainak törlését kérelmezi az Adatkezelőnél, a Megrendelő vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy, mint Érintett által megadott bármely adat törléséről a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

E rendelkezések nem érintik a számlák Szolgáltató általi megőrzésének idejére vonatkozó törvényi kötelezettséget: a számlákat 8 évig meg kell őrizni a számviteli törvény rendelkezései szerint.

 • Az Érintett (Megrendelő és a Weboldalt használó, a Weboldalon böngésző más személy) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni tiltakozását kérjük, jelezze az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségein.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az esetben Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben annak jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön számára adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, akkor adatait az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az Ön erre vonatkozó, indokolt tájékoztatásával. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme alapján, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő a Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti, illetve tájékoztatja.

Jogorvoslatok

Panasztételi lehetőség: az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság: Ön bírósági úton is kérheti esetleges jogvitájának elintézését, jogsérelmének orvoslását.

 1. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról

 

A weboldal Cookie-kat, más néven sütiket használ a Weboldal működtetése, használatának megkönnyítése és a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése céljából, amelyek az internetes szolgáltatások által a böngészőben eltárolt információ-illetve adatcsomagok, használatuk a hatékony és színvonalas online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen.

Milyen Cookie-kat és mire használ ez a weboldal?

A weboldal fejlesztése, az Ön böngészése és navigációjának megkönnyítése céljából történik a Cookie-k használata, hogy biztosítsa a zavartalan felhasználói élményt.

A cookie-k egy részének célja az információgyűjtés azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt; annak felmérése, hogy melyik részét használják gyakrabban és vagy hosszabb ideig, a weboldalt böngésző felhasználók azonosítása, megkülönböztetése a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

A statisztikai célú cookie-k a weboldal fejlesztése és a felhasználói élmény biztosítása, javítása céljából kerülnek alkalmazásra ezen a weboldalon, annak megfigyelésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A statisztikai célú cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, azok az oldallátogatásokat rögzítik. A statisztikai célú cookie-k közé tartozik a Google Analytics sütijei is, amelyről bővebb információkat az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Facebook szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az Instagram tájékoztatója:

https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu

A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken olvasható:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Cookie-k használatát és azok beállításának lehetőségeit általában minden böngésző támogatja.

Amennyiben Google Chrome böngészője van, a cookie-k engedélyezésére és letiltására vonatkozóan az alábbi linkek tájékozódhat:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozilla FireFox böngésző esetén:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer esetén:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge használata esetén:

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadó